USLOVI PUTOVANJA

OPŠTI USLOVI PUTOVANJA

1. PRIJAVE, UPLATE I UGOVOR: Putnik se za putovanje može prijaviti poslovnici organizatora putovanja TA "Friend Travel" (dalje: organizator) i drugim ovlašćenim agencijama (dalje: posrednik). Kada posrednik u programu putovanja organizatora i Ugovoru - potvrdi o putovanju ne naznači svojstvo posrednika, odgovara za izvršenje programa putovanja kao organizator. Prijava postaje punovažna kada je potvrđena zaključenjem pisanog Ugovora - potvrde o putovanju i uplatom akontacije u visini od 50% od cijene putovanja, ukoliko pojedinačnim programom putovanja nije drugačije određeno. Ostatak ugovorene cijene putovanja plaća se 15 dana prije početka puta, ako programom putovanja nije drugačije određeno. Ukoliko putnik ne izvrši u roku uplatu u cijelosti, smatra se da je putovanje otkazao u skladu sa tačkom 11 ovih uslova.

2. OBAVEZE I PRAVA ORGANIZATORA: Da sa putnikom zaključi Ugovor o putovanju i putniku stavi na raspolaganje pisani program putovanja (u daljem tesktu: program putovanja) i opšte uslove putovanja (dalje: opšti uslovi) i da ga informiše o ponudi mogućih vidova putnog osiguranja (u daljem tesktu: paket putnog osiguranja); isplati srazmjernu realnu razliku između ugovorene cijene i cijene putovanja snižene srazmjerno neizvršenju ili nepotpunom izvršenju usluga (u daljem tekstu: sniženje cijene) povodom blagovremene i osnovane pisane reklamacije - prigovora putnika u skladu sa Zakonom i ovim opštim uslovima, osim ako su propusti u izvršenju programa putovanja nastali: krivicom putnika ili se pripisuju trećem licu koje nije bilo ugovorni neposredni pružalac usluga u realizaciji programa putovanja; djelovanjem više sile ili nepredviđenih događaja na koje organizator nema uticaja i čije su posledice neizbježne uprkos primjeni dužne pažnje ili nekim drugim događajima koje organizator nije mogao predvidjeti i prevladati; saglasno dobrim poslovnim običajima u ovoj oblasti se stara o pravima i interesima putnika.

3. OBAVEZE I PRAVA PUTNIKA: Da se detaljno upozna sa programom i opštim uslovima putovanja, uslovima osiguranja stavljenim na raspolaganje i da zaključenjem Ugovora (u svoje ime i u ime korisnika za čije potrebe zaključuje Ugovor) potvrđuje da ih u cijelosti prihvata; Uplati ugovorenu cijenu pod uslovima, rokovima i na način predviđen opštim uslovima i programom putovanja; Da organizatoru u roku koji on odredi dostavi sve podatke i dokumenta potrebna za organizovanje putovanja i garantuje da on, njegove isprave, prtljag i dr. ispunjavaju uslove određene propisima naše, tranzitne i odredišne zemlje (granični, carinski, sanitarni, monetarni i drugi propisi) i po sopstvenom izboru obezbijedi odgovarajuće polise putnog osiguranja; Isplati štetu koju pričini neposrednim pružaocima usluga ili trećim licima kršenjem zakonskih i drugih propisa i ovih opštih uslova; Odredi drugo lice da umjesto njega putuje (uz uslov da to lice ispunjava uslove predviđene za određeno putovanje) i organizatoru nadoknaditi stvarne troškove prouzrokovane zamjenom putnika; Opravdani prigovor bez odlaganja na licu mjesta saopšti organizatoru i neposrednom pružaocu usluga; Prije zaključenja ugovora se informiše o zemljama tzv. visokog ili umjerenog rizika.

4. CIJENA I SADRŽAJ PROGRAMA PUTOVANJA: Cijene putovanja su iskazane u domaćoj valuti tj. Konvertibilnim markama (KM) i uplata u zemlji se vrši u konvertibilnim markama, a ukoliko je uplata planirana iz inostranih zemalja onda se ukupan iznos aranžmana obračunava prema kursu Eura poslovne banke organizatora na dan uplate i račun se ispostavlja u euro valuti. Cijene su formirane na osnovu poslovne politike organizatora i ne mogu biti predmet prigovora - reklamacije. Usluge izvršene u inostranstvu, a prema programa putovanja (fakultativni izleti) plaćaju se ino partneru organizatora putovanja isključivo u efektivi. Cijena programa putovanja uključuje kombinaciju najmanje dvije ili više slijedećih usluga prosječnog kvaliteta, uobičajenog za datu destinaciju i to: prevoza, smještaja, ishrane, priprema i organizacije putovanja, za koje je ugovorena jedinstvena cijena koju putnik plaća (dalje: standardene usluge), ako nešto drugo nije programom putovanja predviđeno ili posebno pismeno ugovoreno. Cijena aranžmana ne uključuje, ako nešto drugo nije programom putovanja predviđeno ili posebno pismeno ugovoreno, troškove: aerodromskih taksi, turističkog vodiča, lokalnog vodiča ili predstavnika organizatora, fakultativnih programa, korišćenja ležaljki i suncobrana, pribavljanja viza, ulaznica u objekte i na manifestacije, osiguranja putnika i prtljaga, usluga room service, korišćenja sobnog bara, klima uređaja, rekreativnih, ljekarskih, telefonskih i dr. usluga, troškove smještaja u jednokrevetnoj sobi, sobe sa posebnim karakteristikama (pogled, sprat, veličina, balkon itd), dodatnih obroka i dr. (dalje: posebne usluge). Uslovi koji se odnose na ostvarivanje popusta za djecu, kao i na ostale pogodnosti koje su posebno date u programu putovanja, određeni su od strane neposrednih pružaoca usluga i iste treba restriktivno tumačiti (npr. za djecu do dvije godine starosti relevantan je kalendarski datum kada dijete navršava dvije godine i ništa preko toga i to u periodu trajanja putovanja). Sve vrste usluga koje nisu predviđene programom putovanja putnik mora posebno pisanim putem ugovoriti. Organizator ne može biti odgovoran putniku za fakultativne i naknadno izvršene usluge koje izvrši i naplati ino-partner, odnosno neposredni pružalac usluga, a nisu bile previđene programom putovanja i pisanim putem ugovorene. Za putovanje avionom, ugovoreno vrijeme početka putovanja je sastanak putnika na aerodromu navedenom u programu putovanja na polasku, prvog dana putovanja, najmanje dva sata ranije u odnosu na objavljeno vrijeme polijetanja od strane avio kompanije. Ugovorenim vremenom završetka putovanja i usluga organizatora putovanja smatra se vrijeme slijetanja aviona na aerodrom naveden u programu putovanja u povratku, poslednjeg dana putovanja. Za putovanje autobusom, ugovoreno vrijeme početka putovanja je sastanak putnika na mjestu polaska autobusa prvog dana putovanja, po pravilu 30 minuta prije objavljenog vremena polaska. Ugovo