USLOVI PUTOVANJA

OPŠTI USLOVI PUTOVANJA

1. PRIJAVE, UPLATE I UGOVOR: Putnik se za putovanje može prijaviti poslovnici organizatora putovanja TA "Friend Travel" (dalje: organizator) i drugim ovlašćenim agencijama (dalje: posrednik). Kada posrednik u programu putovanja organizatora i Ugovoru - potvrdi o putovanju ne naznači svojstvo posrednika, odgovara za izvršenje programa putovanja kao organizator. Prijava postaje punovažna kada je potvrđena zaključenjem pisanog Ugovora - potvrde o putovanju i uplatom akontacije u visini od 50% od cijene putovanja, ukoliko pojedinačnim programom putovanja nije drugačije određeno. Ostatak ugovorene cijene putovanja plaća se 15 dana prije početka puta, ako programom putovanja nije drugačije određeno. Ukoliko putnik ne izvrši u roku uplatu u cijelosti, smatra se da je putovanje otkazao u skladu sa tačkom 11 ovih uslova.

2. OBAVEZE I PRAVA ORGANIZATORA: Da sa putnikom zaključi Ugovor o putovanju i putniku stavi na raspolaganje pisani program putovanja (u daljem tesktu: program putovanja) i opšte uslove putovanja (dalje: opšti uslovi) i da ga informiše o ponudi mogućih vidova putnog osiguranja (u daljem tesktu: paket putnog osiguranja); isplati srazmjernu realnu razliku između ugovorene cijene i cijene putovanja snižene srazmjerno neizvršenju ili nepotpunom izvršenju usluga (u daljem tekstu: sniženje cijene) povodom blagovremene i osnovane pisane reklamacije - prigovora putnika u skladu sa Zakonom i ovim opštim uslovima, osim ako su propusti u izvršenju programa putovanja nastali: krivicom putnika ili se pripisuju trećem licu koje nije bilo ugovorni neposredni pružalac usluga u realizaciji programa putovanja; djelovanjem više sile ili nepredviđenih događaja na koje organizator nema uticaja i čije su posledice neizbježne uprkos primjeni dužne pažnje ili nekim drugim događajima koje organizator nije mogao predvidjeti i prevladati; saglasno dobrim poslovnim običajima u ovoj oblasti se stara o pravima i interesima putnika.

3. OBAVEZE I PRAVA PUTNIKA: Da se detaljno upozna sa programom i opštim uslovima putovanja, uslovima osiguranja stavljenim na raspolaganje i da zaključenjem Ugovora (u svoje ime i u ime korisnika za čije potrebe zaključuje Ugovor) potvrđuje da ih u cijelosti prihvata; Uplati ugovorenu cijenu pod uslovima, rokovima i na način predviđen opštim uslovima i programom putovanja; Da organizatoru u roku koji on odredi dostavi sve podatke i dokumenta potrebna za organizovanje putovanja i garantuje da on, njegove isprave, prtljag i dr. ispunjavaju uslove određene propisima naše, tranzitne i odredišne zemlje (granični, carinski, sanitarni, monetarni i drugi propisi) i po sopstvenom izboru obezbijedi odgovarajuće polise putnog osiguranja; Isplati štetu koju pričini neposrednim pružaocima usluga ili trećim licima kršenjem zakonskih i drugih propisa i ovih opštih uslova; Odredi drugo lice da umjesto njega putuje (uz uslov da to lice ispunjava uslove predviđene za određeno putovanje) i organizatoru nadoknaditi stvarne troškove prouzrokovane zamjenom putnika; Opravdani prigovor bez odlaganja na licu mjesta saopšti organizatoru i neposrednom pružaocu usluga; Prije zaključenja ugovora se informiše o zemljama tzv. visokog ili umjerenog rizika.

4. CIJENA I SADRŽAJ PROGRAMA PUTOVANJA: Cijene putovanja su iskazane u domaćoj valuti tj. Konvertibilnim markama (KM) i uplata u zemlji se vrši u konvertibilnim markama, a ukoliko je uplata planirana iz inostranih zemalja onda se ukupan iznos aranžmana obračunava prema kursu Eura poslovne banke organizatora na dan uplate i račun se ispostavlja u euro valuti. Cijene su formirane na osnovu poslovne politike organizatora i ne mogu biti predmet prigovora - reklamacije. Usluge izvršene u inostranstvu, a prema programa putovanja (fakultativni izleti) plaćaju se ino partneru organizatora putovanja isključivo u efektivi. Cijena programa putovanja uključuje kombinaciju najmanje dvije ili više slijedećih usluga prosječnog kvaliteta, uobičajenog za datu destinaciju i to: prevoza, smještaja, ishrane, priprema i organizacije putovanja, za koje je ugovorena jedinstvena cijena koju putnik plaća (dalje: standardene usluge), ako nešto drugo nije programom putovanja predviđeno ili posebno pismeno ugovoreno. Cijena aranžmana ne uključuje, ako nešto drugo nije programom putovanja predviđeno ili posebno pismeno ugovoreno, troškove: aerodromskih taksi, turističkog vodiča, lokalnog vodiča ili predstavnika organizatora, fakultativnih programa, korišćenja ležaljki i suncobrana, pribavljanja viza, ulaznica u objekte i na manifestacije, osiguranja putnika i prtljaga, usluga room service, korišćenja sobnog bara, klima uređaja, rekreativnih, ljekarskih, telefonskih i dr. usluga, troškove smještaja u jednokrevetnoj sobi, sobe sa posebnim karakteristikama (pogled, sprat, veličina, balkon itd), dodatnih obroka i dr. (dalje: posebne usluge). Uslovi koji se odnose na ostvarivanje popusta za djecu, kao i na ostale pogodnosti koje su posebno date u programu putovanja, određeni su od strane neposrednih pružaoca usluga i iste treba restriktivno tumačiti (npr. za djecu do dvije godine starosti relevantan je kalendarski datum kada dijete navršava dvije godine i ništa preko toga i to u periodu trajanja putovanja). Sve vrste usluga koje nisu predviđene programom putovanja putnik mora posebno pisanim putem ugovoriti. Organizator ne može biti odgovoran putniku za fakultativne i naknadno izvršene usluge koje izvrši i naplati ino-partner, odnosno neposredni pružalac usluga, a nisu bile previđene programom putovanja i pisanim putem ugovorene. Za putovanje avionom, ugovoreno vrijeme početka putovanja je sastanak putnika na aerodromu navedenom u programu putovanja na polasku, prvog dana putovanja, najmanje dva sata ranije u odnosu na objavljeno vrijeme polijetanja od strane avio kompanije. Ugovorenim vremenom završetka putovanja i usluga organizatora putovanja smatra se vrijeme slijetanja aviona na aerodrom naveden u programu putovanja u povratku, poslednjeg dana putovanja. Za putovanje autobusom, ugovoreno vrijeme početka putovanja je sastanak putnika na mjestu polaska autobusa prvog dana putovanja, po pravilu 30 minuta prije objavljenog vremena polaska. Ugovorenim vremenom završetka putovanja i usluga organizatora putovanja smatra se vrijeme dolaska autobusa poslednjeg dana putovanja na mjesto polaska ili drugo mjesto predviđeno programom putovanja. Trajanje ili dužina putovanja izražava se brojem kalendarskih dana, računajući od vremena početka do vremena završetka putovanja, bez obzira na vrijeme (sat) polaska prvog ili povratka poslednjeg dana putovanja.Ukoliko, zbog kasnog dolaska u smještajni objekat, predviđeni kasni / rani obrok nije moguće realizovati, biće zamijenjen drugim pansionskim obrokom u toku boravka. Usluge turističkog vodiča, pratioca ili lokalnog predstavnika organizatora predviđene programom putovanja ne podrazumijevaju cjelodnevno i kontinuirano prisustvo, već samo kontakt i neophodnu - nužnu pomoć putniku po unaprijed utvrđenim terminima periodičnog dežurstva, objavljenih na oglasnoj tabli ili na drugi prikladan način. Instrukcije i uputstva vodiča, pratioca ili predstavnika organizatora (posebno u vezi sa vremenom polazaka, prevozom, smještajem, zakonskim i drugim propisima i dr.) obavezuju putnika, a nepridržavanje pomenutih instrukcija predstavlja povredu ovih opštih uslova i sve eventualne posledice i štetu u takvom slučaju snosi putnik u cijelosti. Usmene i bilo koje druge vrste informacija, koje se razlikuju od onih koje su sadržane u pisanom programu putovanja ili posebnom pisanom ugovoru, ne obavezuju organizatora i ne mogu biti osnov za isticanje prigovora ili reklamacije putnika.

5. PROMJENA CIJENE I PRAVO PUTNIKA NA OTKAZ: Organizator može zahtijevati povećanje ugovorene cijene ukoliko je to u turističkom programu navedeno najkasnije 20 dana prije početka putovanja ako je nakon zaključenja Ugovora došlo do promjene troškova prevoza više od 5 % u povećanju cijene nafte i naftnih derivata, promjene taksa za određene usluge npr. Aerodromske take itd, promjene deviznog kursa ako ta promjena utiče na povećanje aranžmana više od 5%. Agencija je obavezna da obavijesti putnika kada sazna za okolnosti koje uzrokuju promjenu cijene aranžmana. Za povećanje objavljene cijene do 5% nije potrebna saglasnost putnika. Ako povećanje ukupno ugovorene cijene prelazi 5%, putnik može putem pisanog otkaza raskinuti Ugovor bez obaveze naknade štete ukoliko to pismenim putem saopšti agenciji odmah po prijemu pisanog obavještenja o povećanju cijene, u kom slučaju ima pravo na povraćaj onoga što je platio organizatoru. Ako u naznačenom roku putnik pisanim putem ne obavijesti organzatora da odustaje od ugovora, smatra se da je saglasan sa novom cijenom. Objavljena sniženja cijene aranžmana ne mogu se odnositi na već zaključene ugovore i ne mogu biti osnov bilo kakvog prigovora–reklamacije putnika prema organizatoru.

6. KATEGORIZACIJA I OPIS USLUGA: Smještajni objekti i smještajne jedinice, prevozna sredstva i dr. usluge opisani su prema službenoj kategorizaciji domicilne zemlje u vrijeme objavljivanja programa putovanja, različiti su i nisu uporedivi po destinacijama, pa ni u okviru iste destinacije. Ishrana, komfor i kvalitet usluge zavise prevashodno od cijene putovanja tj. izabrane destinacije i kategorizacije određene po lokalnim-nacionalnim propisima i van nadzora i uticaja su orgnizatora. Sve usluge navedene u programu putovanja podrazumijevaju standardne usluge (prosječne standarde kvaliteta, uobičajene i specifične za određene destinacije i mjesta), te ako putnik nije pismeno ugovorio posebne usluge (usluge posebnih – dopunskih karakteristika i kvaliteta), nema osnova za podnošenje prigovora -reklamacije organizatoru.

7. SMJEŠTAJ, ISHRANA I PREVOZ: Ukoliko putnik nije izričito pismeno ugovorio smještaj posebnih odlika, prihvatiće bilo koju službeno registrovanu smještajnu jedinicu u smještajnom objektu opisanom u programu putovanja, bez obzira na osobenosti putnika, lokaciju i položaj objekta, spratnost, blizinu buke, parkinga i dr. uslove. Ugovoreni smještaj može se bez saglasnosti putnika zamijeniti smještajem u objektu iste ili više kategorije u ugovorenom mjestu smeštaja, na teret organizatora, a smještaj u objekte niže kategorije može se izvršiti uz saglasnost putnika i povraćaja putniku razlike u cijeni srazmerno smanjenoj kategoriji smeštajnog objekta. Putnik preuzima obavezu upoznavanja sa pravilima ponašanja i poštovanja istih u smještajnom objektu, a naročito na: deponovanje i čuvanje novca, dragocjenosti i vrijednih stvari, unos hrane i pića u sobe, poštovanje reda, smještaja i napuštanja sobe u određeno vrijeme, broj osoba u sobi i dr. Ako drugačije nije naznačeno u pojedinačnom programu putovanja, smještaj putnika u objekat je najranije posle 16,00h na dan početka korišćenja usluge, a napuštanje objekta najkasnije do 09,00h na dan završetka korišćenja usluge. Trokrevetne i četvorokrevetne smještajne jedinice (sobe, studiji, apartmani i sl.) po pravilu su na bazi standardne dvokrevetne sobe sa jednim, odnosno dva pomoćna ležaja, koji su po pravilu drvene ili metalne konstrukcije, na rasklapanje i koji bitno mogu pogoršati kvalitet smještaja. Vremenski periodi funkcionisanje klima uređaja u smještajnim objektima različit je po destinacijama i objektima i ne podrazumijeva neprekidan rad tokom cijele godine tj. čitavog dana (24 časa). Organizator ne pruzima odgovornost za gubitak ili krađu vrijednosti i dragocjenosti i drugih stvari putnika, niti za štetu po tom osnovu, kao ni za štetu nastalu zbog nepoštovanja zakonskih propisa, propisanih pravila i običaja utvrđenih od strane prevoznika i hotelijera. Raznovrsnost, kvalitet hrane i servisa ishrane zavisi od kategorije objekta, destinacije i lokalnih običaja, bez obzira da li je usluživanje po principu samousluživanja (švedskog stola) ili klasičnog menija. Usluga All inclusive ili Ull All inclusive, kao i bilo koja druga usluga podrazumijeva usluge po internim hotelskim pravilima i ne mora biti identična ni u okviru iste kategorije na istoj destinaciji. Doručak, ako drugačije nije naznačeno u programu putovanja, podrazumijeva kontinentalni doručak. Prevoz u bilo kom prevoznom sredstvu ne podrazumijeva numerisana sjedišta, niti uključen obrok i piće tokom putovanja, izuzev ako je to posebno pismeno ugovoreno. Neusklađenost ličnih podataka datih organizatoru sa podacima u pasošu putnika (imena putnika i dr.) mogu imati za posljedicu ispisivanje nove avionske karte, uz troškove ili čak proglašenje karte neregularnom, za šta posljedice snosi putnik. Putnik je odgovoran za svoju avionsku kartu od trenutka kada je dobije od vodiča na aerodromu ili službenika agencije u poslovnici. Ne postoji mogućnost izdavanja duplikata avionske karte, kao ni bording karte. Putnik u cijelosti snosi posljedice njihovog gubitka ili nestanka tokom putovanja. Prevoz autobusom i autobuski transferi obavljaju se standardnim turističkim autobusima prema propisima i kriterijumima koji važe u zemlji u kojoj je registrovan autobuski prevoznik koga angažuje organizator putovanja. Prevoz u bilo kom prevoznom sredstvu ne podrazumijeva numerisana sjedišta, niti uključen obrok i piće tokom putovanja, izuzev ako je to posebno pismeno ugovoreno itd.

8. PUTNE ISPRAVE, ZDRAVSTVENI I ZAKONSKI PROPISI: Svi uslovi objavljeni u programu putovanja odnose se isključivo na državljane sa putnom ispravom BiH. Organzator ne snosi odgovornost i nije dužan upoznati putnike državljane drugih država na uslove (vizne, carinske, zdravstvene i dr.) koji važe za odredišnu ili tranzitnu zemlju, već je obaveza stranog državljanina da se informiše kod nadležnog konzulata i da sam potrebne uslove i isprave obezbijedi blagovremeno i uredno. Putnik za putovanje u inostranstvo mora imati važeću putnu ispravu sa rokom važenja još najmanje 6 mjeseci od dana završetka putovanja i u roku dostaviti organizatoru ispravne i kompletne potrebne podatke i dokumenta za dobijanje vize, ukoliko istu pribavlja organizator. Službenik agencije organizatora ili posrednika nije ovlašćen da utvrđuje validnost putnih i drugih isprava i dokumenata. Kada organizator posreduje u postupku podnošenja dokumentacije, isti ne garantuje dobijanje vize, niti dobijanje vize u roku i ne snosi nikakvu odgovornost za neispravnost putnog i drugih dokumenta ili ako pogranične vlasti ili imigracione službe ne odobre ulazak, tranzit ili dalji boravak putniku. Ukoliko putnik za vrijeme putovanja izgubi putne isprave ili mu budu ukradene, dužan je o svom trošku blagovremeno obezbijediti nove i snositi sve eventualne štetne poslijedice po tom osnovu. Putnik je dužan pismeno ugovoriti posebne usluge vezano za njegovo zdravstveno stanje, kao npr. specifična ishrana, karakteristike smještaja itd. zbog hronične bolesti, alergije, invaliditet i dr. jer u protivnom organizator ne preuzima nikakvu posebnu obavezu, odgovornost ni odštetu po tom osnovu. Za putovanja u zemlje, u kojima važe posebna pravila koja obuhvataju obaveznu vakcinaciju ili nabavku određenih dokumenata, obaveza je putnika da obavi potrebne vakcinacije i obezbijedi odgovarajuće potvrde o tome i sam snosi sve posledice i štetu. Putnik je dužan striktno poštovati carinske, devizne i dr. propise Republike Bosne i Hercegovine, tranzitnih i zemalja u kojima boravi, te u slučaju nemogućnosti nastavka putovanja, odnosno boravka i svega drugog, sve posljedice i troškove snosi sam putnik. Ukoliko se putovanje ne može realizovati zbog propusta putnika vezano za odredbe ove tačke, primjenjuju se odredbe tačke 11. ovih uslova.

9. OTKAZ, PROMJENA PROGRAMA PUTOVANJA OD STRANE ORGANIZATORA Organizator može odustati od ugovora potpuno ili djelimično, u slučaju nastupanja vanrednih okolnosti koje bi, da su postojale u vrijeme objavljivanja programa, bile opravdan razlog organizatoru da program ne objavljuje i Ugovore ne zaključuje. U slučaju nedovoljnog broja prijavljenih putnika i drugih objektivnih okolnosti, organizator je dužan obavijestiti putnike najkasnije 5 dana prije predviđenog početka putovanja, uz obavezu da putniku izvrši povraćaj uplaćenih sredstava u cijelosti, najkasnije u roku od 8 dana od dana otkaza. Ukoliko u programu putovanja nije drugačije navedeno, da bi se putovanje realizovalo, najmanji broj prijavljenih putnika treba da bude: za putovanje autobusom 30 putnika, za putovanje na redovnim avio linijama u Evropi 20 putnika, za putovanje na interkontinentalnim avio linijama 15 putnika, za putovanje na posebno ugovorenim avio-čarter linijama i vozovima ili hidrogliserima najmanje 80% popunjenosti kapaciteta. U slučaju potpunog odustanka od Ugovora, organizator će nastojati da putniku ponudi alternativni program putovanja za istu ili drugu destinaciju, koji putnik pisanim putem u roku od 24 časa prihvata ili odbija. U slučaju prihvatanja novog Ugovora putnik se odriče bilo kakvih potraživanja po bilo kom pravnom osnovu prema organizatoru, po osnovu prvobitno zaključenog Ugovora.

Agencijа je obаveznа dа potrošаču nаdoknаdi troškove nаstаle rаskidom ugovorа o turističkom pаket‐аrаnžmаnu, osim u slučаju:
а) rаskidа ugovorа o turističkom pаket‐аrаnžmаnu zbog nedovoljnog brojа prijаvljenih putnikа, аko je prije zаključenjа ugovorа obаvijestilа potrošаčа dа je izvršenje putovаnjа uslovljeno brojem prijаvljenih putnikа i dа rok zа obаvještаvаnje potrošаčа o rаskidu ne može biti krаći od pet dаnа od dаnа počinjаnjа putovаnjа i
b) prestаnkа ugovorа o turističkom pаket‐аrаnžmаnu zbog nemogućnosti ispunjenjа ugovornih obаvezа zа koji nisu odgovorne ugovorne strаne, pri čemu se veliki broj prijаvljenih putnikа ne smаtrа kаo nemogućnost ispunjenjа.
Agencijа je obаveznа dа preduzme sve neophodne mjere u slučаju rаskidа ugovorа o turističkom pаket‐аrаnžmаnu, а posebno u vezi sа povrаtkom potrošаčа аko je povrаtnа kаrtа bilа ugovorenа. Agencijа snosi sve ostаle troškove u gore nаvedenom slučаju.

10. ZAMJENA PUTNIKA I ODGOVORNOST AGENCIJE AKO IZVRŠENJE USLUGA POVJERENO TREĆIM LICIMA Prije nego što počne putovanje putnik može prenijeti svoj aranžman na drugog putnika koji ispunjava uslove za putovanje, s tim što je obavezan o tome obavjestiti agenciju najkasnije 8 dana prije početka realizacije putovanja. Drugi putnik koji preuzima aranžman i njegov predhodnik odgovorni su agenciji za plaćanje cijene i troškova prenošenja ugovorenih obaveza. U tom slučaju agencija može tražiti naknadu troškova koji nastanu zamjenom putnika. Ako agencija ili treće lice koje je u ime agencije trebalo da izvrši obavezu iz Ugovora o turističkom paket-aranžmanu ne ispuni odnosno djelimično ispuni obavezu iz Ugovora ili kasni sa njenim ispunjavanjem zbog neopravdanih razloga putnik može da zahtijeva naknadu štete uključujući nematerijalnu štetu. Agencija se oslobađa navedene odgovornosti od naknade štete usled nepažljivog i namjerno neprimjerenog ponašanja putnika koje direktno utiče na planiranu realizaciju turističkog programa.

11. ODUSTAJANJE PUTNIKA OD PUTOVANJA: Putnik može popuno ili djelimično odustati od ugovora o turističkom paket aranžmanu u bilo koje vrijeme prije polaska na putovanje. Ako putnik prije počinjanja putovanja odustane od ugovora o turističkom paket-arnažmanu u roku koji se određuje obzirom na vrstu putovanja u ovim opštim uslovima putovanja agencija ima pravo na naknadu administrativnih troškova, koji ne mogu biti veći od od 5% od vrijednosti aranžmana.
U slučaju neblagovremnog odustajanja od ugovora o turističkom paket-aranžmanu, agencija može od putnika zahtjevati naknadu u određenom procentu od ugovorene cijene, a procenat se utvrđuje srazmjerno periodu preostalom od počinjanja putovanja navedenom u ovim opštim uslovima putovanja agencije.
Ako putnik odustane od ugovora o turističkom paket-aranžmanu dužan je pismeno izvijestiti organizatora putovanja. Datum pismenog otkaza predstavlja osnov za obračun naknade koja pripada organizatoru, izražene procentualno u odnosu na ukupnu cijenu putovanja, i to:

- 5 % max za administrativne troškove ako se putovanje otkaže od 31 dana i više,
- 10 % ako se putovanje otkaže do 30 dana,
- 20 % ako se otkaže 29 do 20 dana,
- 40 % ako se otkaže 19 do 15 dana,
- 80 % ako se otkaže 14 do 10 dana,
- 90 % ako se otkaže 9 do 6 dana,
- 100 % ako se otkaže 5 do 0 dana prije početka putovanja ili u toku putovanja

Putnik je u obavezi organizatoru nadoknaditi samo stvarne, administrativne odnosno učinjene troškove koji ne mogu iznositi više od 5% od ukupne cijene aranžmana, ukoliko je do otkaza putovanja došlo zbog: iznenadne bolesti ili smrti putnika, bračnog druga, srodnika prvog naslednog reda, brata ili sestre, zvanično proglašene elementarne nepogode ili ako putnik obezbjedi odgovarajuću zamjenu tj. okolnosti koje bi da su postojale u vrijeme zaključenja ugovora predstavljale opravdan razlog da ne zaključi Ugovor o putovanju sa organizatorom putovanja. Za navedene slučajeve putnik je obavezan dostaviti organizatoru dokaz kojim se ostvaruju prava iz zdravstvenog osiguranja po osnovu privremene spriječenosti za putovanje (potvrdu izabranog ljekara iz oblasti opšte medicine, odnosno otpusnu listu stacionarne zdravstvene ustanove), odnosno umrlicu. Iznenadna bolest podrazumijeva od strane ovlašćenog ljekara utvrđeno iznenadno i neočekivano oboljenje, odnosno infektivnu bolest ili organski poremećaj, koji nastane poslije zaključenja Ugovora o putovanju i nije u vezi sa, niti je posljedica nekog prethodnog zdravstvenog stanja, a takve je prirode da zahtijeva liječenje, boravak u bolnici (hospitalizaciju) i onemogućava početak ugovorenog putovanja. Ne mogu se smatrati opravdanim razlozima za otkaz ili prekid putovanja slučajevi lokalnih terorističkih napada, eksplozija, zaraze, epidemije i druge bolesti, elementarne nepogode, klimatski uslovi i sl. za koje nije proglašeno vanredno stanje od strane nadležnih državnih organa.
Ako prije ugovorenog dana počinjanja putovanja agencija utvrdi da je prinuđena da izmijeni pojedine bitne odredbe Ugovora o turističkom paket aranžmanu kao što su cijena, destinacija, prevozno sredstvo ili kategorija prevoza, datum polaska ili nivo udobnosti smještaja obavezna je bez odgađanja saopštiti putniku u pismenoj formi da bi putnik donio odluku u vezi sa izmjenom Ugovora o turističkom paket aranžmanu.
Ako je putnik posredstvom komunikacije na daljinu rezervisao aranžman, agencija je obavezna da navedene izmjene dostavi putniku sredstvom komunikacije na daljinu kojim je putnik izvršio rezervaciju. Putnik ima pravo da:
- Prihvati izmjenu ugovorenog putovanja drugim putovanjem istog ili boljeg kvaliteta bez obaveze putnika da plati
razliku u cijeni.
- Prihvati zamjenu ugovorenog putovanja drugim putovanjem slabijeg kvaliteta i traži naknadu za razliku u cijeni
- Zahtjeva povrat uplaćenih sredstava po osonovu ugovora o turističkom paket-arnžmanu
Putnik je obavezan da bez odlaganja obavijesti agenciju o svojoj odluci u pisanoj formi ili sredstvom komunikacije na daljinu kojim je izvršio rezervaciju.
U slučaju raskida ugovora o turističkom paket aranžmanu prije polaska na putovanje, agencija je obavezna da putniku refundira kaparu koju je platio i to u roku od 30 dana od dana prijema pisanog obavještenja putnika.
Agencija ne može zahtjevati od potrošača da plati naknadu štete u slučaju raskida ugovora o turističkom paket aranžmanu prije polaska na putovanje, a putnik ima pravo da zahtjeva da mu se isplati kamata za njegovu uplaćenu kaparu za period od dana uplate kapare do dana otlkazivanja ugovora.
Ako za vrijeme izvršenja ugovora o turističkom paket aranžmanu dođe do izmjena u aranžmanu a putnik se odluči da raskine ugovor o turističkom paket aranžmanu u tom slučaju putnik snosi troškove izvršenih usluga agencije do trenutka odustajanja od aranžmana.
O svakom propustu u vezi sa izvršenjem ugovora o turističkom paket-aranžmanu koji primjeti na licu mjesta putnik je obavezan da obavjesti pružaoca odgovarajućih usluga i organizatora u pismenoj formi što je prije moguće.

12. PRTLJAG: Prevoz prtljaga do određene težine koju određuje avio prevoznik, besplatan je. Višak prtljaga putnik plaća prema važećim cijenama avio-prevoznika. Kod prevoza autobusom putnik može ponijeti dva komada prtljaga. Dijeca do dvije godine nemaju pravo na besplatan prtljag. Putnik može da unese u kabinu aviona jedan ručni prtljag do 8 kg težine dimenzija 55x40x20cm. Ručni prtljag ne smije sadržati oštre predmete sa sječivom ili šiljkom, zapaljive ili otrovne materije, a količina tečnosti limitirana je na maksimalno 100ml u posebnom pakovanju. Putnik je dužan voditi brigu o svojim stvarima unijetim u prevozno sredstvo, o davanju, odnosno preuzimanju prtljaga predatog prevozniku, odnosno unijetom u smještajni objekat. Sva svoja prava po navedenom, putnik ostvaruje direktno od prevoznika, pružaoca usluge smještaja ili osiguranja, a prema važećim međunarodnim i domaćim propisima i uzansama.

13. OSIGURANJE PUTNIKA I OSIGURANJE OD ODGOVORNOSTI: Organizator je dužan informisati putnika o mogućnosti obezbjeđenja polisa zdravstvenog osiguranje tokom boravka u inostranstvu, kao i paketa putnog osiguranja (osiguranje prtljaga, osiguranje od posledica nesrećnog slučaja i osiguranje od otkaza putovanja) za putovanja u inostranstvu i u Bosni i Hercegovini. Preporučuje se putniku da obezbijedi polise za navedeni paket putnog osiguranja. Potpisivanjem Ugovora putnik potvrđuje da mu je ponuđen paket putnog osiguranja.
Organizator turističkog putovanja se obavezuje da za organizaciju turističkih paket-aranžmana ili izleta osigura jemstvo u obliku bankarske garancije, garantnog pologa, odnosno polise osiguravajućeg društva u iznosu od 30.000 KM radi:
a) naknade troškova u iznosu plaćene cijene putovanja ukoliko u slučaju insolventnosti ili stečaja agencije ne dođe do realizacije ugovorenih usluga,
b) naknade troškova koji su nastali zbog platne nemogućnosti ili stečaja agencije za povratak korisnika turističke usluge u mjesto polaska,
c) naknade štete koja nastane korisniku turističke usluge neispunjenjem, djelimičnim ispunjenjem ili neurednim ispunjenjem obaveza organizatora putovanja koje su određene opštim uslovima putovanja i programom putovanja.

14. PRIGOVOR I REKLAMACIJA PUTNIKA: Putnik je obavezan bez odlaganja na licu mjesta opravdani prigovor saopštiti lokalnom predstavniku organizatora, a ako ovaj nije dostupan, direktno organizatoru i neposrednom pružaocu usluge (npr. prevozniku, hotelijeru i dr.), sarađivati u dobroj namjeri da se otklone uzroci prigovora i prihvatiti ponuđeno rješenje koje odgovara ugovorenoj usluzi. Ako uzrok prigovora nije otklonjen na licu mjesta, putnik sa predstavnikom organizatora ili izvršiocem usluga o tome sastavlja pisanu potvrdu u dva primjerka koju obje strane potpisuju. Putnik zadržava jedan primerak ove potvrde. Ako je uzrok prigovora otklonjen na licu mjesta (istog dana ili tokom putovanja), putnik je obavezan da to naznači na primerku koji je uručio predstavniku organizatora .
- Ukoliko nedostaci nisu otklonjeni na licu mjesta, putnik je obavezan u roku od 8 dana nakon ugovorenog dana završetka putovanja, isključivo organizatoru, dostaviti opravdanu i dokumentovanu pisanu reklamaciju (potvrdu o prigovoru, račune o plaćenim dodatnim troškovima, zahtjev po vrstama neizvršenih usluga činjenično konkretizovan i kvantifikovan u odnosu na svakog putnika ponaosob i druge dokaze) i zahtijevati povraćaj razlike u cijeni. Svaki putnik - potpisnik ugovora, u svoje ime i u ime lica iz ugovora ili lica sa urednim punomoćjem za zastupanje, reklamaciju podnosi pojedinačno, jer organizator neće razmatrati grupne reklamacije.
- Organizator je dužan uzeti u postupak samo blagovremene, obrazložene i dokumentovane reklamacije, kojima se uzrok nije mogao otkloniti u toku putovanja na licu mjesta.
- Organizator je dužan dostaviti putniku pisani odgovor u roku od 8 dana, odnosno u roku od 15 dana putniku isplati razliku u cijeni, sve od dana prijema uredne reklamacije. Ukoliko reklamacija nije kompletna i istu treba urediti, organizator će dostaviti putniku odgovor da istu u ostavljenom roku uredi pod prijetnjom propuštanja mogućnosti reklamacije. Organizator će u skladu sa dobrim poslovnim običajima u zakonskom roku odgovoriti putniku i po reklamacijama koje su neblagovremene, neosnovane ili neuredne.
- Sniženje cijene, nakon reklamacije putnika, može dostići samo iznos reklamiranog, a neizvršenog dijela usluge, ne može obuhvatiti već iskorišćene usluge, niti dostići iznos cjelokupne cijene programa putovanja. Visina naknade, koja se isplaćuje po osnovanom i blagovremenom prigovoru, srazmjerna je stepenu neizvršene, odnosno djelimično izvršene usluge. Ukoliko putnik prihvati isplatu naknade na ime srazmjernog sniženja cijene, ili neki drugi vid naknade, podrazumijeva se da je saglasan sa predlogom organizatora za mirno rešenje spora, te se na taj način odrekao svih daljih potraživanja prema organizatoru u vezi sa spornim odnosom, bez obzira na činjenicu da li je o tome potpisao pismenu potvrdu o izvršenoj refundaciji sa klauzulom o konačnom razrešenju međusobnih spornih odnosa. Smatraće se da je povraćaj razlike u cijeni putniku izvršen i postignut dogovor sa putnikom u skladu sa zakonom i ovim opštim uslovima, kada je organizator putniku ponudio realnu razliku u cijeni za neadekvatno pružene usluge, u skladu sa cjenovnikom neposrednog pružaoca usluga koji je važio na dan zaključenja ugovora o putovanju, i drugim raspoloživim dokazima, te da je organizator postupio u skladu sa pozitivnim propisima. Svaki zahtjev putnika za iniciranje postupka pred nadležnim organima prije isteka roka za rješavanje prigovora, odnosno reklamacije smatraće se preuranjenim, kao i obavještavanje javnih glasila i medija povredom Ugovora i ovih opštih uslova.
- Korisnik turistčkih usluga ima pravo da upiše u knjigu utisaka prigovor na jeziku kojim se služi u slučaju kada je oštećen u odnosu na zahtjevanu uslugu agencije ili kada je povrijeđen postupkom zaposlenih lica u agenciji. Korisnik usluga dužan je da napisani prigovor potpiše i navede datum potpisanog prigovora u knjigu utisaka, uz navođenje svoje adrese stanovanja i broja lične karte, odnosno putne isprave.
- Odgovorno ili zaposleno lice u agenciji dužno je odmah po stavljanju prigovora u knjigu utisaka prvu kopiju prigovora dati licu koje je prigovorilo, a drugu kopiju dostaviti tržišnoj inspekciji. Odgovor korisniku usluga na prigovor zaposleno lice u agenciji dužno je dati odmah a najkasnije u roku od tri dana od dana napisanog prigovora u knjigu utisaka, a kopiju odgovora dostaviti tržišnoj inspekciji u roku od pet dana od dana podnošenja prigovora.
- Na stavljeni prigovor odgovorno ili zaposleno lice u agenciji može odgovoriti podnosiocu prigovora i usmeno. Ako se postigne zadovoljavajuće rješenje, to će se zabilježiti i potvrditi potpisima odgovornog ili zaposlenog lica u agenciji i podnosioca prigovora a potpisuju se na odgovarajuće mjesto u koloni "Komentar i Prijedlog". U slučaju postizanja ovakvog vida rješenja odgovorno ili zaposleno lice u agenciji nije dužno kopiju prigovora dostaviti tržišnoj inspekciji.

15. INDIVIDUALNA PUTOVANJA "NA UPIT": Za individualne »rezervacija na upit« putnik polaže na ime troškova rezervacije depozit koji ne može biti manji od 30 KM. Ukoliko rezervacija bude prihvaćena od strane putnika, depozit se uračunava u cijenu aranžmana. Ukoliko rezervaciju organizator ne potvdi, depozit se u cijelosti vraća putniku. Ako putnik ne prihvati ponudu ili potvrđenu rezervaciju, iznos depozita zadržava organizator u cijelosti.

16. ZAŠTITA LIČNIH PODATAKA PUTNIKA: Lični podaci putnika, koje isti daje dobrovoljno, predstavljaju poslovnu tajnu organizatora. Putnik je saglasan da lične podatke organizator može koristiti za realizaciju ugovorenog programa putovanja, pri čemu se ne mogu saopštavati adrese, mjesto, vrijeme i cijena putovanja i imena saputnika drugim licima, osim licima određenim posebnim propisima.

17. OBAVEZNOST PRIMJENE: Organizator može programom putovanja ili posebnim napomenama u programu putovanja predvidjeti povoljnije odredbe za putnika u odnosu na ove uslove, a u izuzetnim slučajevima (povodom održavanja sportskih, kongresnih i sličnih međunarodnih manifestacija i posebnim vidovima turizma – đački, lov i ribolov, ekstremni sportovi i dr.) predvidjeti i nepovoljnije uslove za putnika u pogledu rokova i visine naknade kod odustajanja putnika od putovanja i iznosa i rokova plaćanja i sl.
Odredbe ovih opštih uslova čine sastavni dio ugovora između putnika i organizatora i obavezujuće su za obadvije ugovorne strane, osim odredbi koje su povoljnije za putnika, a definisane posebnim pisanim ugovorom ili programom putovanja.
U slučaju pokretanja sudskog spora nadležan je sud prema sjedištu organizatora putovanja uz primjenu propisa Republike Srpske.

U Trebinju 22.07.2015. godine.